ਨੋਟ:- ਇਸ ਸਾਇਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਇਟ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ-ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਤੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ।